A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Finsko - Průvodce

Před několika lety mě zarazilo, když mi kamarádka – Finka, která Českou republiku miluje a trávila zde dlouhou dobu, řekla, že Češi a Finové mají velmi podobnou historii. Byla jsem opravdu velmi překvapená, ale když jsem se více soustředila na finské dějiny, zjistila jsem, že má pravdu. Předkové Finů, Středověk, Novověk, Finsko dnes

Nikdy naše území nebyla nějakým způsobem nebo nějakými okolnostmi propojena, přesto oba státy prošly velmi podobnými historickými událostmi – ovliňování dvěma velmocemi, ale i vymírání původního jazyka, kultury a jejich následné obrození.

Předkové Finů

Mnoho let se spekulovalo o skutečném původu Finů. Vznikalo mnoho teorií, až teprve nedávno díky genetickému výzkumu se zjistilo, že nejpříbuznější Finům jsou Germáni, konkrétně Belgičané – Vlámové (mluví jazykem velmi podobným holandštině). Vývoj a rozšíření ugrofinských jazyků je však stále otevřená otázka.

Asi před 10 000 lety začal k severu ustupovat ledovec, který pokrýval celé Finsko. Na jižním pobřeží se začali usidlovat první osadníci pocházející ze severovýchodního Ruska, nebyli však ugrofinského původu. Živili se lovem medvědů, sobů a rybolovem. Asi o 5 000 let později přichází i kultura Sekeromlatů ze střední Evropy a postupuje i dále na sever.

Zřejmě z Povolží přišli předkové Finů. Stěhovali se ve dvou vlnách – jedna část se vydala více na jih, na území dnešního Maďarska, a druhá část k pobřeží Baltského moře – dnešní Finsko a Estonsko. Osady vznikaly zejména na západním pobřeží – směrem ke Švédsku.

Středověk

* Rozdělení Finska
* Křesťanství
* Švédsko a Finsko

Rozdělení Finska

Finsko se rozdělilo na tři hlavní části – Varsinais-Suomi (vlastní Finsko) na jihozápadě země podél pobřeží, Häme v jezerní oblasti a Karelia na jihovýchodě. Oblasti spolu v případě potřeby spolupracovaly, ale propojeny v jeden celek oficiálně nebyly.

K propojování docházelo velmi pozvolna od 15. do 18. století a zapříčinila se o něj katolická církev, která považovala tyto tři území za jedinou diecézi.

Křesťanství

Počátkem desátého století byl ve Finsku stále silnější vliv křesťanství – na východě v Karélii byla silná pravoslavná církev díky Rusku, zatímco na jihovýchodě byla silnější katolická církev podporována Švédskem. Později bylo do Finska vedeno několik křížových výprav ze Švédska a Německa a dosazeno několik misionářů.

Švédsko a Finsko

Mezi Finskem a Švédskem panoval živý obchodní ruch. Avšak z důvodů častého napadání osad se mnoho obyvatel stěhovalo dál do vnitrozemí.

Švédskou vládu ve Finsku se podařilo stabilizovat pomocí křížové výpravy okolo roku 1235 a Novgorod ovládl Karélii – nově vzniklá hranice označovala nejen sféry vlivu dvou mocných zemí, ale i dvou církví.

Během 13. století vzniklo první finské město – Turku , které patřilo mezi největší v celé severní Evropě. Také je zde jedno z prvních provázání s českými dějinami – mnoho studentů si vybralo pro studia vysokou školu v Praze, dnešní Karlovu univerzitu.

Mnoho Švédů se usazuje na jihu, jihovýchodě, severozápadě a na Ålandech . Bohužel pro Finy se stává švédština jazykem horních vrstev po celé zemi a finština začíná pomalu upadat. Dodnes v těchto částech Finska uslyšíme běžně švédštinu.

V roce 1362 byli finští zástupci povoláni do voleb švédského krále. Od tohoto roku se datuje začlenění Finska do Švédského království.

Časté byly potyčky o kraj Savo (dnes ho najdeme ve východní části jezerní oblasti) mezi Švédskem a Novgorodem.

Novověk

* 16. a 17. století
* Osvícenství a národní obrození
* 20. století

Přechod k novověku byl velmi pozvolný a není přesně dohledatelné, kdy ve Finsku nastoupil.

16. a 17. století

V roce 1550 byly švédským králem Gustavem Vasou založeny Helsinky, ale téměř tři sta let se zde nedělo nic zajímavého.

V šestnáctém století podporovalo Švédské království farmáře z kraje Savo, aby se usadili na severu v částech obydlených dosud pouze Laponci. Ti museli často ustupovat dále na sever. Na některá území si činili nárok i Karelci (z kraje východně od Savo). Spor se mezi farmáři ze Sava a Karelci vyhrotil a bitky přerostly v partyzánskou válku.

Jelikož bylo Finsko součástí Švédska, potažmo Finové součástí švédské armády, bojovali Finové v období třicetileté války i na našem území. Údajně naháněli hrůzu.

V roce 1640 byla založena u Turku první univerzita na území Finska. Založila ji švédská královna Kristina.

Dva roky po té byla vydána Bible ve finštině.

V posledních pár letech sedmnáctého století skolil hladomor téměř třetinu finské populace.

Osvícenství a národní obrození

Na začátku osmnáctého století byla velká část Finska pod ruskou nadvládou. Koncem století vrcholilo osvícenství a dotklo se také Finska. Finové si začali uvědomovat nestandardní situaci – švédština se vyskytovala všude (na úřadech, v novinách, literatuře…) a pomalu, ale jistě vytlačovala finštinu.

Několik nacionalistů se pokoušelo probudit finštinu k životu za podpory Ruska, které se snažilo odpoutat Finsko od Švédska. Ve Finsku tak došlo (stejně jako u nás) k národnímu obrození. Od poloviny 19. století je finština úředním jazykem.

20. století

V roce 1906 proběhly volby do parlamentu, ve kterých jako první v Evropě mohly volit i ženy.

6. prosince 1917 bylo Finsko vyhlášeno samostatným státem.

V období druhé světové války bylo Finsko několikrát napadeno Ruskem. Na pomoc Finům přišlo Švédsko, později Německo a i přes velké ztráty si Finsko zachovalo nezávislost. Po válce Finsko muselo zaplatit velké reparace a následně vyhlásilo neutralitu.

Finsko dnes

Finsko je republika a v jejím čele stojí prezident (momentálně prezidentka) Tarja Halonen. Prezident je volen na šest let parlamentem. Předkyní vlády je od června 2010 Mari Kiviniemi. Finsko je členem EU, OSN a mnoha jiných. Výjimkou je NATO. Finové hrdě vyjadřují své nesympatie k tomuto uskupení, ale realita je spíše taková, že si nechtějí vytvořit zbytečné spory s mocným sousedem – Ruskem.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud